• CZ
 • |
 • EN
 • Další projekty

   
   
   

  Popularizace vědy a výzkumu

  Ukončený projekt

  Projekt Popularizace vědy a výzkumu vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Má za úkol vytipovat, podpořit a dát možnost talentovaným žákům a studentům v čas poznat vědeckovýzkumnou činnost, naučit se její principy a již v začátku jejich studia je zapojit do reálných vědeckovýzkumných projektů.

  Smyslem je podchytit talentované žáky a studenty, vzbudit u nich zájem o vědeckovýzkumnou činnost a připravit je na další působení v oblasti vědy a výzkumu ve vysokoškolském studiu.

  Více

  Regionální kontaktní organizace ČVUT

  Ukončený projekt

  Hlavním cílem projektu je podpora zapojení českých výzkumných pracovišť a malých a středních podniků do rámcových programů EU na podporu excelentní vědy a výzkumu, ve vybraných regionech.

  Více

  Horizon2020

  Horizon2020, neboli „Rámcový program pro výzkum a inovace“ je největším společným evropským programem podporujícím excelentní výzkum, mezinárodní spolupráci, tvorbu potřebné infrastruktury a nadnárodních výzkumných politik.

  Více

  Výuka FD ČVUT v Děčíně

  Ukončený projekt

  V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zajišťujeme inovaci výuky Fakulty dopravní ČVUT na detašovaném pracovišti v Děčíně, kde je pro studenty prezenčního i kombinovaného studia od školního roku 2012/2013 otevřen nový bakalářský studijní obor.

  Více

  Cebbis  

  Ukončený projekt

  Projekt v programu Central Europe zaměřený na posílení ekonomické základny regionu střední Evropy prostřednictvím zefektivnění procesů technologického transferu do malých a středních podniků. V rámci projektu budou založena kompetenční centra a vytvořena mezinárodní struktura ICT nástrojů podporující širší přístup k inovacím ve středoevropském regionu. Na projektu se podílí 11 partnerů ze 7 zemí.

  Více

  Ochrana duševního vlastnictví

  Inovacentrum ČVUT v Praze ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) nabízí studentům, doktorandům, akademickým pracovníkům, firmám v Inkubátoru a zaměstnancům ČVUT v Praze možnost využít řadu služeb z oblasti ochrany duševního vlastnictví, jedná se například o konzultace, semináře, kurzy či rešerše.

  Více

  InovaCOM

  Ukončený projekt

  ​Projekt InovaCOM vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho smyslem je zkvalitnit spolupráci mezi akademickou a komerční sférou v oblasti transferu technologií, a to zejména v oblasti IT, elektrotechniky a energetiky.

  InovaCOM se zaměřuje na prohloubení spolupráce a komunikace mezi mimopražskými pracovišti transferu technologií (TTO) a vědeckotechnologickými parky (VTP). V jeho průběhu vznikne síť pracovišť TTO a VTP, která bude sloužit pro účely vzájemné komunikace, sdílení informací, koordinace činnosti a kooperace.

  Více

  Výchova inovačních akademiků

  Ukončený projekt

  Základní ideou projektu VIA je naučit akademické pracovníky zásadám průmyslového výzkumu, který je veden odlišnými principy než výzkum akademický. Cílem projektu je ukázat akademickým pracovníkům principy prakticky orientovaného výzkumu a naučit je řídit tvůrčí práci celého týmu a motivovat spolupracovníky, to vše se zřetelem na uplatnitelnost výsledků práce v praxi.

  Více

  Translab

  Ukončený projekt

  ​Hlavním cílem projektu je vytvoření systému dalšího profesního vzdělávání a výchovy výzkumných pracovníků ČVUT pro spolupráci s podnikovým sektorem.

  Více

  Tripod

  Ukončený projekt

  Projekt na podporu transferu technologií na ČVUT.

  Více  Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6