• CZ
 • |
 • EN
 • KONTAKTY

  Vedoucí projektu: Ing. Libor Hrstka

  Projektový manažer: Veronika Málková, malkova@inovacentrum.cvut.cz

  Místo realizace projektu:

  České vysoké učení technické v Praze
  Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
  Nám. Sítná 3105
  272 01 Kladno

  Doba realizace projektu:

  1. 1. 2014 – 31. 10. 2015
   
  Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 32 095 648 Kč:
  - max 4 814 347,20 Kč z ostatních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování, tj 15% výše dotace
  ,- max 27 281 300,80 Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, tj 85% výše dotace
  .
  IS_loga_vertikal.jpg

   
   

  Projekt Materiálový výzkum pro InovaSEED

  Projekt InovaSEED je realizován v rámci prioritní osy 3 Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

  Cíle projektu:

  Mezi hlavní cíle projektu patří podpora výzkumných týmů v přípravě komercializace výsledků vědy a výzkumu, ověření nových modelů spolupráce se zahraničními centry transferu technologií (CTT) a ověření modelu nově budovaného interního fondu (tzv. InovaFOND) v plné režii ČVUT.

  Cílem realizace jednotlivých individuálních aktivit (IA) je dopracování a ověření zvoleného technického řešení a příprava jeho komercializace. Jelikož cílem projektu je ověření technologie a zmapování jejího komerčního potenciálu, je za úspěšnou považována i taková IA, u níž se v průběhu realizace ukáže, že ke komercializaci nepovede.

  Fáze projektu

  Projekt zahrnuje tzv. individuální aktivity (IA), které ve dvou na sebe navazujících fázích ověří komercializační potenciál konkrétních vědeckých výsledků. Během dvanácti měsíců trvající fáze ověření konceptu tzv. Proof of Concept bude cílem otestovat proveditelnost a praktickou vyrobitelnost nových vzorků, prototypů a postupů, dále ošetřit vhodným způsobem související duševní vlastnictví a připravit postup, který povede k tržnímu uplatnění. Postup ověřování konceptu a jeho komercializační potenciál bude během doby jednoho roku pravidelně vyhodnocován. Tato fáze probíhá od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Duševní vlastnictví, s nímž je v rámci projektu InovaSEED pracováno, je po celou dobu řešení projektu ve 100% vlastnictví ČVUT.

  Vedle průběžného hodnocení pokroku a potenciálu IA proběhne na konci roku 2014 hodnocení aktivit odbornou porotou, tzv. Advisory Board (AB), která je nezávislým poradním orgánem Inovacentra v oblasti hodnocení tržní uplatnitelnosti technologií. AB je složen z uznávaných vědců, investorů a osobností průmyslu. AB poskytuje doporučení vedoucímu projektu k další podpoře individuálních aktivit (postupu do fáze Příprava komercializace) a rovněž doporučení k podpoře technologií, které se ucházejí o podporu z InovaFONDu (interního fondu ČVUT).

  Do následné, druhé fáze řešení projektu, která se nazývá příprava komercializace“, postoupí na základě výsledků interního hodnocení komercializačního potenciálu pouze ty IA, které budou vyhodnoceny jako úspěšné a perspektivní. Během této fáze budou do 31. 10. 2015 dopracovány detaily pro zahájení komerční činnosti a především bude připravována samotná komercializace technologie. 

  Individuální aktivity

  Projekt Materiálový výzkum pro InovaSEED je tvořen celkem osmi individuálními aktivitami, resp. výzkumnými týmy, které se skládají z odborníků z různých pracovišť napříč ČVUT. Řízení projektu jako celku zajišťuje projektový realizační tým Inovacentra.

  • IA01: Instrumentovaný systém měření parametrů vtlačování indentoru

  • IA02: Fotoindukovaná výroba nanomateriálů – anorganických oxidů

  • IA03: Multifunkční vysokohodnotný cementový kompozit se zvýšenou odolností proti účinkům rázu

  • IA04: Strunová tenzometrie  - řada patentů

  • IA05: Komercializace pokročilých metod pro měření akustických vlastnosti stavebních materiálů

  • IA06: Odhad životnosti výkonových kondenzátorů pro spínané pulzní zdroje na základě degradace polymerního dielektrika a elektrod proudovými pulzy

  • IA07: Vysoce citlivá kamera pro zobrazování s rentgenovým i neutronovým zářením

  • IA08: Univerzální radiografický systém s vysokým kontrastem a nízkou dávkou ionizujícího záření

  PreSeed_logolink-01.jpg  Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6