• CZ
 • |
 • EN
 • Kontakt:

  Mgr. Marek Houda
  vedoucí odd. technologického transferu
  M: 00420 777 456 938
  E: houda@inovacentrum.cvut.cz

  Směrnice prorektora pro VaV č. 1/2014

  Systém podpory správy duševního vlastnictví a přenosu výsledků vědeckovýzkumné činnosti do aplikační sféry v podmínkách ČVUT v Praze (zastřešující dokument)

  Č.j.: 010/14/51922/VP                                                                   V Praze dne 18.3.2014

  PREAMBULE

  Cílem tohoto dokumentu je poskytnout zaměstnancům přehled o celkovém systému včetně struktury, vnitřních předpisů a jiných dokumentů, které existují na Českém vysokém učení technickém k podpoře správy duševního vlastnictví a přenosu výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti.

  ČVUT zabezpečuje efektivní správu svého duševního vlastnictví a využití výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti v aplikační sféře. Za tímto účelem zřizuje podpůrnou infrastrukturu včetně finančních nástrojů sloužící k systémové podpoře správy duševního vlastnictví.

  Správu duševního vlastnictví na ČVUT upravuje Směrnice prorektora č. I/2014.

  Tento dokument je připraven pro zaměstnance ČVUT k usnadnění orientace v systému a vymezuje závazné dokumenty, na jejichž základě se zřizují finanční nástroje a další součásti systému a spravuje se duševní vlastnictví. Tyto dokumenty jsou závazné pro všechny zaměstnance ČVUT.

  Systém správy duševního vlastnictví je navržen tak, aby zajistil tyto aktivity:

  1. Identifikace výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti a jejich zavedení do portfolia duševního vlastnictví;

  2. Komercializace výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti v aplikační sféře, včetně zajištění financování;

  3. Aktivní správa portfolia duševního vlastnictví a souvisejících smluvních vztahů ČVUT;

  4. Vyhodnocení komercializace výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti z hlediska nákladů a přínosů s vazbou na strategické cíle ČVUT;

  5. Motivace zaměstnanců a studentů ČVUT k podnikavosti a komercializaci výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti.

  I. Systém správy duševního vlastnictví

  1.1. Pro správné fungování systému je uvnitř organizace zřĺzena podpůrná infrastruktura. Podpůrná infrastruktura poskytuje odpovídající zázemí pro realizaci aktivit 1-5. Finanční nástroje, které jsou součástí podpůrné infrastruktury, mají složku rozhodovací a výkonnou, jež tyto nástroje spravují.

  • Rozhodovací složka rozhoduje o užití finančních nástrojů pro podporu konkrétních případů (projektů) v rámci aktivit 1-5
  • Výkonná složka připravuje podklady pro rozhodovací složku a zajištuje provádění aktivit 1-5.

  1.2. K jednotlivým finančním nástrojům a jejich složkám se váží tyto typy dokumentů:

  • Zřizovací dokumenty zřizují finanční nástroje, včetně jejich rozhodovacích a výkonných složek a upravují jejich postavení a kompetence;
  • Prováděcí dokumenty na úrovni rozhodovací složky upravují rozhodování o použití příslušného finančního nástroje;
  • Prováděcí dokumenty na úrovni výkonné složky upravují realizaci konkrétního typu aktivity.

  1.3. Tyto dokumenty jsou vydány orgánem, do jehož kompetence spadají, a jsou závazné pro všechny zaměstnance ČVUT.

  1.4. Představu o systému podpory duševního vlastnictví, jeho součástech, úrovních a logické provázanosti, lze získat z následujícího schématu.

  Obrázek 1: Systém podpory správy duševního vlastnictví a přenosu výsledků vědeckovýzkumné činnosti do aplikační sféry v podmínkách ČVUT v Praze

  II. Podpůrná infrastruktura
   

  2.1 Podpůrná infrastruktura pomáhá zaměstnancům ČVUT při procesu ochrany výsledků jejich vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti a zabezpečuje náležitou věcnou a personální administraci systému správy duševního vlastnictví. Mimo jiné je tvořena specializovanými fakultními pracovišti a jinými součástmi ČVUT. Ta podporují rozhodovací a výkonnou složku v jejich činnostech a navazují na práci složek na celouniverzitní úrovni.

  III. Podpůrná infrastruktura na celouniverzitní úrovni
   
  3.1 Podpůrná infrastruktura systému na celouniverzitní úrovni zahrnuje:
  • Oddělení VaV RČVUT — centrální pracoviště pro podporu vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnost na ČVUT;
  • lnovacentrum — univerzitní koordinační pracoviště. Přijímá návrhy, eviduje a zajišt‘uje evaluaci a komerční využití výsledků výzkumu a vývoje. Provádí administrativní zabezpečení využití těchto výsledků;
  • Patentové středisko ČVUT — specializované pracoviště oddělení VaV RČVUT. Zajišťuje průmyslověprávní ochranu výsledků výzkumu a vývoje;
  • InovaJET - inkubátor a akcelerátor ČVUT. Je součástí lnovacentra, pomáhá akademickým pracovníkům, zaměstnancům a studentům s přípravou a rozvojem jejich podnikání;
  3.2 K podpůrné infrastruktuře se vztahují tyto dokumenty:
  1. Statut a Organizační řád ČVUT
  2. Postup při správě a využití duševního vlastnictví ČVUT
   (směrnice prorektora)
  3. Organizační řád Inovacentra
  4. Provozní řád inkubátoru ČVUT
  IV. Finanční nástroje podpory na celouniverzitní úrovni
   
  4.1 Fond ČVUT na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Z tohoto fondu je možné

  získat prostředky na:

  • ocenění vynikajících výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti akademických pracovníků ČVUT
  • podporu ochrany duševního vlastnictví a licenční politiky ČVUT.
  K tomuto nástroji se vztahují tyto dokumenty:
  5. Pravidla pro udílení příspěvků na podporu výzkumu, vývoje a inovací (prováděcí dokument k metodice rozpisu příspěvku MŠMT, příloha č. 10, AS ČVUT)
   

  4.2 Fond Inovacentra pro podporu začínajících firem a komercializace výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti. Z tohoto fondu se poskytují prostředky na:

  • půjčky menšího rozsahu - k překlenutí finanční nouze firem začínajících podnikání v lnovaJET,
  • aktivity proof Of concept,
  • podporu činností zvyšujících podnikavost zaměstnanců a studentů ČVUT.

  K tomuto nástroji se vztahují tyto dokumenty:

  6. Fond Inovacentra ČVUT na podporu začínajících firem, komercionalizace výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti a výchovy k podnikání, (směrnice ředitele Inovacentra).

  V. Rozhodovací složka v rámci podpůrné infrastruktury
   
  5.1 Rozhodovací složka rozhoduje o užití zdrojů a finančních nástrojů a provádí náležitou kontrolu tohoto užití.
  5.2 Rozhodovací složka sestává z vedoucích pracovníků a expertních rad působících v rozsahu svých kompetencí a na příslušné úrovni ČVUT.
  5.3 Rozhodovací složka je odpovědná za hospodárnou správu finančního nástroje a dosahování vytyčených cílů, pro které byla zřízena a pro které jí byly uděleny příslušné pravomoci.
   
  VI. Rozhodovací složka na celouniverzitní úrovni
   
  6.1 Rada ČVUT pro komercializaci, která rozhoduje o použití prostředků z veřejných zdrojů na pre-seed aktivity a aktivity proof of concept včetně prostředků z veřejných zdrojů nacházejících se ve fondu lnovacentra. Kontroluje a ukončuje aktivity financované z veřejných zdrojů.
  K této rozhodovací složce se vztahují dokumenty:
  7. Jednací řád Rady ČVUT pro komercializaci (vydává prorektor VaV)
  8. Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob Českým vysokým učením technickým v Praze a projednávání návrhů na založení právnických osob ČVUT
  (prováděcí dokument, schváleno AS ČVUT, vydává rektor)
   
  6.2 Licenční rada ČVUT — rozhoduje o použití příspěvku MŠMT na ochranu a aktivní správu portfolia duševního vlastnictví.
   
  K této rozhodovací složce se vztahují dokumenty:
  9. Statut licenční rady ČVUT (vydává prorektor VaV)
   
  VII. Výkonná složka v rámci podpůrné infrastruktury
   
  7.1 Výkonná složka podpůrné infrastruktury zajištuje realizaci aktivit 1-5 systému správy duševního vlastnictvĺ. Administruje příslušný finanční nástroj a sleduje dodržování pravidel financování. Vyhodnocuje, zda nástroje splňují cíle a účel, pro který byly zřízeny. Předkládá rozhodovací složce návrhy a podklady pro rozhodnutí a průběžné zprávy o plnění cíle a účelu nástroje. Vydává prováděcí dokumenty, které zpřesňují postup provádění aktivit 1-5.
  K výkonné složce se vztahují tyto dokumenty:
  10. Postup pro zajištění správy duševního vlastnictví a přenosu
  výsledků vědeckovýzkumné činnosti do aplikační sféi‘y
  (prováděcí dokument, vydává ředitel lnovacentra)
   
  VIII. Výkonná složka na celouniverzitní úrovni

  8.1 Výkonná složka na úrovni celoškolské zahrnuje:
  • Inovacentrum – v rámci svých kompetencí a kapacit zajišťuje proces transferu technologií a zhodnocení výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti. Vykonává všechny výkonné aktivity nezbytné v procesu komercializace a provádění aktivit proof of concept.
  IX. Vytvoření nového finančního nástroje v podpůrné infrastruktuře
   
  9.1 Finanční nástroj obsahuje vždy rozhodovací složku a výkonnou složku, které finanční nástroj spravují.
  9.2 Nový finanční nástroj musí vždy zajistit návaznost na stávající finanční nástroj, nacházející se na vyšší a celouniverzitní úrovni.
  9.3 Schválení nového finančního nástroje a zajištění jeho souladu se stávajícím systémem podléhá prorektorovi pro VaV
  9.4 Zřizovací dokumenty pro začlenění nového finančního nástroje do stávající podpůrné infrastruktury musí obsahovat tyto informace:
  • Účel, pro který je tento podpůrný nástroj zřizován, jaké cíle má podpořit popř. naplnit;
  • Způsob, jakým navazuje či doplňuje nástroje existující na vyšší, celouniverzitní úrovni
  • Vymezení rozhodovací a výkonné složky nástroje (kdo rozhoduje, vykonává rozhodnutí a administruje příslušný finanční nástroj);
  • Ukazatele, které se sledují, vyhodnocují a předávají na celouniverzitní úroveň;
  • Zřizovatele - organizační součást ČVUT, která iniciuje zřízení nástroje a odpovídá za sledování ukazatelů a naplňování účelu pro který byla zřízena;
  • Odpovědnou osobu odpovídající za soulad a aktuálnost dokumentů vázajících se k nástroji.
  X. Zrušení finančního nástroje v rámci podpůrné infrastruktury
  10.1 Ke zrušení finančního nástroje v rámci podpůrné infrastruktury dochází v mezích kompetence jejich zřizovatele, případně příkazem nadřízené rozhodovací složky. Součástí zrušení finančního nástroje je vždy vyhodnocení ukazatelů za celou dobu existence finančního nástroje a míra naplnění účelu, pro který byl zřízen. Za vyhodnocení odpovídá vždy zřizovatel.
   
  XI. Seznam souvisejících dokumentů
  1. Statut a Organizační řád ČVUT, vydalo ČVUT, platnost od 21.10.2013
  2. Postup při správě a využití duševního vlastnictví ČVUT (směrnice prorektora), vydal Prorektor pro VaV, platnost od 18.3.2014
  3. Organizační řád lnovacentra, vydal Rektor ČVUT, platnost od 21.12.2010
  4. Provozní řád inkubátoru ČVUT, vydal Ředitel IC, platnost od 15.3.2012
  5. Pravidla pro udílení příspěvků na podporu výzkumu, vývoje a inovací (prováděcí dokument k metodice rozpisu příspěvku MŠMT, příloha č. 10), vydal Rektor ČVUT, platnost od 18.3.2014
  6. Fond Inovacentra ČVUT na podporu začínajících firem, komercionalizace výsledků tvůrčí činnosti a výchovy k podnikání (směrnice ředitele lnovacentra), vydal Ředitel lC, platnost od 18.3.2014
  7. Jednací řád Rady ČVUT pro komercializaci, vydal Prorektor VaV, platnost od 11.3.2014
  8. Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob Českým vysokým učením technickým v Praze a projednávání návrhů na založení právnických osob ČVUT (schváleno AS ČVUT), vydal Rektor ČVUT, platnost od 18.12.2002
  9. Statut licenční rady ČVUT (vydává prorektor VaV), vydal Prorektor VaV, platnost od 18.3.2014
  10. Postup pro zajištění správy duševního vlastnictví a přenosu výsledků vědeckovýzkumné činnosti do aplikační sféry (prováděcí dokument, vydává ředitel Inovacentra), vydal Ředitel IC, platnost od 18.3.2014


  Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6