• CZ
 • |
 • EN
 • Kontakt

  Mgr. Marek Houda
  správa duševního vlastnictví
  M +420 777 456 938
  E houda@inovacentrum.cvut.cz

  Ing.  Alžběta Plachá
  spolupráce univerzity s průmyslem
  +420 777 456 939
  E 
  placha@inovacentrum.cvut.cz

  Nejčastější otázky a odpovědi

  ​Je Inovacentrum součástí univerzity nebo soukromou společností?

  Inovacentrum je nefakultní součástí ČVUT, pracovištěm specializovaným na transfer technologií.

  Co je technologický transfer?

  Technologický transfer je přesun dovedností, znalostí, know-how, technologií, metod výroby apod. z jedné organizace do druhé za účelem jejího dalšího rozvoje.

  Jaké výhody technologický transfer přináší? 

  Univerzitní technologický transfer, respektive přenos know-how a inovací do praxe, je hybatelem znalostní ekonomiky, generuje zisk a vytváří nová pracovní místa. Přispívá také k rozvoji nových průmyslových oblastí a otevírá nové trhy. Především však technologický transfer z univerzit do komerčního sektoru vede k novým produktům a službám, které zlepšují kvalitu našeho života.

  Jaké služby Inovacentrum nabízí?

  Inovacentrum nabízí svým podnikovým klientům zejména možnost konzultovat specifickou problematiku s vědci z ČVUT. Ti mohou navíc provádět měření, analýzy, studie, posudky atp.
  Inovacentrum zprostředkovává výzkum a vývoj na zakázku, kdy pro Vás mohou univerzitní odborníci vyvinout řešení na míru podle určitých specifikací a přesně stanovených podmínek. 
  Mezi služby Inovacentra patří i zprostředkování kolaborativního výzkumu nebo vývoje. Tento typ spolupráce mezi univerzitou a podnikem je typický například při řešení komplexnějších a finančně náročnějších projektů, kdy lze někdy k financování využít i vědecko-výzkumné grantové záměry.
  Pro ČVUT v Praze spravuje Inovacentrum databázi vynálezů a inovací vzniklých na univerzitě. Podniky si mohou v databázi vybrat technologie, které se hodí do jejich provozu a zakoupit je například prostřednictvím licencí. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Marka Houdu (viz kontakt v pravém sloupci).

  Proč je lepší jít do Inovacentra a nikoliv přímo na konkrétní pracoviště univerzity?

  Někomu se může zdát lepší jít přímo na konkrétní pracoviště. Na ČVUT skutečně existují některá pracoviště, která jsou pro spolupráci s průmyslem připravena. Je však mnoho takových, ve kterých je sice odborná kompetence na vysoké úrovni, ale kde chybí zkušenost ze spolupráce s privátní sférou. Pro taková pracoviště je problém zajistit například projektový management, a ten může zařizovat právě Inovacentrum. Stejně tak může Inovacentrum doporučit řešitele i pro zadání, která vyžadují multioborové zapojení.

  Co služby Inovacentra stojí?

  Každý případ spolupráce je specifický a cena se tudíž odvíjí od náročnosti zadání. Z tohoto důvodu přistupujeme ke každému případu individuálně. Před započetím každého projektu se podepisuje smlouva o spolupráci, která kromě termínů dodání výsledků práce stanoví i finanční odměnu pracoviště ČVUT a Inovacentra.

  Jak typicky probíhá řešení zadání z průmyslu?

  Inovacentrum se ve spolupráci s klientem nejprve snaží získat co nejpřesnější zadání, podle kterého potom vybírá řešitele (případně projekty nebo technologie) na univerzitě. Poté se obvykle zorganizuje schůzka mezi firmou a řešiteli, na které se do detailu objasní požadavky a očekávání obou stran. Inovacentrum následně připraví nabídku a cenovou kalkulaci na provedení prací, přičemž, pokud je to nutné, Inovacentrum po celou dobu projektu funguje jako projektový manažer. Celý proces je tedy úplně stejný jako v každém jiném podnikání.

  V jakém oboru je ČVUT nejlepší, co se výzkumu a vývoje týká?

  ČVUT v Praze má osm fakult a je tedy schopno pokrýt požadavky prakticky celého průmyslu. V čem jsme nejlepší, to musí posoudit jiní, z našich analýz však například vyplývá, že nejvíce případů spolupráce s průmyslem je generováno fakultou strojní a elektrotechnickou.

  Kde naleznu reference Inovacentra ČVUT?

  Reference lze nalézt jak na webových stránkách jednotlivých pracovišť ČVUT, tak i na stránkách Inovacentra. Mnohé z referencí, často těch nejvýznamnějších, však univerzita nemůže zveřejnit z důvodu smluvního závazku o utajení informací, aby si objednatel zachoval konkurenční výhody.

  Je podnikatel při spolupráci s výzkumnými institucemi nebo univerzitami daňově zvýhodněn?

  Využití poznatků výzkumu a vývoje od univerzit a výzkumných institucí tvoří položku odečitatelnou od základu daně, přičemž není nutné, aby organizace žádající o odpočet musela mít vlastní vývojové oddělení. Příslušná legislativa: § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů + metodický pokyn D-288.  

  Co je duševní vlastnictví?

  Duševní vlastnictví je výsledkem tvůrčí činnosti člověka. Dle své povahy může být duševní vlastnictví chráněno patentem, ochrannou známkou, průmyslovým vzorem atp. Duševní vlastnictví může existovat také ve formě obchodního tajemství, know-how nebo díla chráněného prostřednictvím autorského práva.

  Co je licence?

  Licence je udělení práv vlastníka duševního vlastnictví k užívání duševního vlastnictví třetí straně za přesně definovaných podmínek, obvykle skrze písemnou licenční smlouvu.

  Jak dlouho trvá uzavření licenční smlouvy?

  Každý proces licencování je specifický a úzce souvisí s charakterem problému, který firma řeší.

  Podmínky licencování jsou vyjednávány, přičemž výsledek musí být akceptovatelný pro obě strany. Samotné provedení může trvat několik týdnů až rok, a to v závislosti na složitosti případu a době reakce obou stran.  Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6