• CZ
 • |
 • EN
 • Nejčastější otázky a odpovědi

  Proč musím hlásit vznik vynálezu nebo inovativního řešení?

  Zaměstnanci ČVUT, kteří se domnívají, že jejich výsledek výzkumu nebo vývoje má aplikační, respektive komerční potenciál, jsou dle zákona (viz například ust. § 9 z. č. 527/1990 Sb. o vynálezech) a Směrnice prorektora č. 2/2014 Postup při správě a využití duševního vlastnictví ČVUT povinni o tomto neprodleně vyrozumět svého zaměstnavatele - v případě ČVUT se jedná o Patentové středisko anebo Inovacentrum.

  Co mi komercializace výsledku výzkumu nebo vývoje přinese?

  Každý původce, jehož výsledek vědeckého výzkumu byl přijat rozhodovacím orgánem do správy ČVUT, získává jednorázovou odměnu. Navíc pokud bude výsledek úspěšně komercializován, má původce dle směrnice prorektora ČVUT č. 2/2014 nárok na část výnosů získaných z komercializace, např. skrze licenční poplatky. Získaný výnos bude ponížený zejména o náklady na ochranu, právní zastoupení nebo na další vývoj spojený s komercializací. Původce může také poznatky z komercializace a o zkušenosti ze spolupráce s průmyslovým partnerem přenést do výuky studentů.

  Jak mohu výsledek výzkumu / technologii ČVUT nahlásit?

  Technologii můžete nahlásit prostřednictvím formuláře Patentového střediska na http://intranet.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/vav/ps/podklad nebo online prostřednictvím formuláře Inovacentra ČVUT na následujícím odkazu www.inovacentrum.cvut.cz/sluzby/cz/DV.

  Kdy mám technologii nahlásit?

  Technologii nahlaste kdykoliv cítíte, že jste objevili něco unikátního, co možná má komerční využití.

  Kdy mohu technologii prezentovat?

  Dříve než bude podána patentová nebo jiná ochrana zásadně nedoporučujeme, abyste Váš objev prezentovali skrze publikace, zasedání, konference nebo jiné komunikační kanály. Jakmile jsou citlivé informace veřejně odhaleny (např. skrze publikace nebo prezentován posluchačům mimo ČVUT), nebude zpravidla možné získat ochranu.

  Kdo má být uveden jako původce?

  Původcem je výhradně ten, kdo dané řešení vytvořil vlastní tvůrčí činností (viz např. ust. § 8 z. č. 527/1990 Sb. o vynálezech). Pokud si nebudete jisti, můžete se o určení původce poradit s Patentovým střediskem nebo s Inovacentrem. ČVUT preferuje, aby se spolupůvodci dohodli na podílech z původu a předešli tak sporům při dělení budoucích výnosů.

  Kdo vlastní to, co vymyslím?

  Vlastnictví závisí především na tom, jaký byl zaměstnanecký status původce v době, kdy duševní vlastnictví vzniklo, a na tom, zda byla  při vytváření duševního vlastnictví využita infrastruktura univerzity. Je pravidlem, že univerzita vlastní vynálezy vytvořené zaměstnanci univerzity (včetně studentů v zaměstnaneckém poměru), kteří je vytvořili v rámci svých pracovních povinností nebo prostřednictvím univerzitní infrastruktury.

  Co dělat v případech, kdy spolupůvodce není zaměstnancem ČVUT?

  Doporučujeme původcům na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu upozornit Inovacentrum ČVUT anebo Patentové středisko. Právní zhojení této situace zpravidla předpokládá uzavření smlouvy mezi zaměstnavatelem externího původce a ČVUT.

  Mám skvělý nápad, ale přišel jsem na něj doma ve sprše. Musím jej nahlásit?

  Dle zákona a pravidel ČVUT, byla-li technologie vytvořena ke splnění zaměstnaneckých úkolů, přechází duševní vlastnictví na univerzitu. Pokud zaměstnanec zvolá „Heuréka!“ doma nebo na chalupě, neznamená to ještě, že univerzita nebude k danému řešení uplatňovat svá práva. Důležité bude v těchto případech posoudit, zda předmětná duševní činnost souvisí s plněním úkolů z pracovního poměru či nikoliv.  Pokud si nebudete jisti, kontaktujte Inovacentrum ČVUT nebo Patentové středisko.

  Co je duševní vlastnictví?

  Duševní vlastnictví je výsledkem tvůrčí činnosti člověka. Dle své povahy může být chráněno patentem, ochrannou známkou, průmyslovým vzorem atp. Duševní vlastnictví může existovat také ve formě obchodního tajemství, know-how nebo díla chráněného prostřednictvím autorského práva.

  Kolik stojí podání patentu a kdo výdaje na jeho podání hradí?

  Náklady na patent jsou v přímé úměře k počtu zemí, v nichž usilujeme o získání patentu. Velmi důležité jsou také náklady na příslušného patentového zástupce, které mohou být značné. V případě podání českého patentu, kde je přihlašovatelem ČVUT, plní na ČVUT roli patentového zástupce (pro ČVUT zdarma) Patentové středisko ČVUT. Náklady na podání samotné přihlášky činí obvykle do 5.000,- Kč. Podání evropské nebo mezinárodní přihlášky je výrazně nákladnější, v současné době stojí okolo 90.000,-Kč. Navíc je potřeba počítat s náklady na patentového zástupce pro každou zemi, ve které chceme patent přihlásit. Patentové náklady nese typicky přihlašovatel patentu, v našem případě ČVUT.

  Co se stane, když patent nepodám?

  Podání patentu by mělo být především účelné (pokud neuvažujeme RIV systém v ČR), hospodárné a v souladu se strategií komercializace daného vynálezu. Existují také technologie, jako např. software, které nemusí být patentovány (v Evropě ani nemohou), a licencují se např. jako know-how.

  Jak dlouho trvá Inovacentru ČVUT transfer jedné technologie?

  Technologie/řešení jsou typicky transferovány prostřednictvím licenčních smluv, kdy univerzita jako poskytovatel licence garantuje nabyvateli na určitou dobu a často i pro konkrétní oblast využití práva k definované technologii. Licence bývá limitována i geograficky. Proces nalezení správného licenčního partnera a uzavření smluvního vztahu může trvat měsíce, nebo také roky. Čas strávený nad konkrétním případem závisí na stavu zralosti technologie, na dostupných konkurenčních řešeních a na výši investic potřebných k tomu, aby se nový koncept dostal na trh. Protože univerzitní technologie jsou často pro průmyslové využití příliš nezralé, ne vždy se podaří nalézt průmyslové partnery.

  Co je licence?

  Licence je udělení práv vlastníka duševního vlastnictví k užívání duševního vlastnictví třetí straně za přesně definovaných podmínek, obvykle prostřednictvím písemné licenční smlouvy.

  Kdo je potenciální nabyvatel licence a jak se hledá?

  Typicky se nabyvatel licence vybírá podle jeho schopností komercializovat technologii pro potřeby veřejného užitku. Většinou se jedná o zavedené společnosti, které mají zkušenosti s podobnými technologiemi nebo trhy. V některých případech je zase lepší licencovat start-up nebo spin-off společnostem, které mohou technologii časem dál rozvinout.

  Jaké jsou typické podmínky licencování?

  Různé vynálezy vyžadují různé licenční strategie. Např. zcela nové zralé technologie jsou spíše nabízeny licenčně na neexkluzivní bázi. Naopak nová řešení vyžadující zásadní investici jsou typicky licencovány exkluzivně (vždy je však nutné přihlédnout k pravidlům veřejné podpory). Exkluzivita je motivačním stimulem pro nabyvatele licence, aby investoval rizikový kapitál do vývoje produktu. Taktéž licenční podmínky pro start-up/spin-off společnosti jsou rozdílné než pro velké společnosti. ČVUT se snaží nastavit licenční ujednání tak, aby nabyvatel licence mohl využít naše duševní vlastnictví aktivně pro veřejný prospěch a zároveň, aby univerzita získala odpovídající výnos.

  Jaká je role původce (vynálezce) v procesu komercializace duševního vlastnictví?

  Původce hraje  v různých fázích komercializacepodstatnou roli. Hlásí nové výsledky výzkumu a vývoje relevantnímu orgánu univerzity, spolupracuje s patentovým zástupcem na přípravě patentové nebo jiné ochrany, reviduje marketingové materiály, navrhuje možné komerční partnery (zahraniční studie ukazují, že ve více než 70% případů se licencuje partnerům, kteří jsou původci známi). Také pomáhá reagovat na technické otázky potenciálních zájemců a v neposlední řadě informuje univerzitu o připravovaných publikacích a interakcích se společnostmi, jež by mohly mít o technologii zájem.

  Jaká je v procesu komercializace role Inovacentra?

  Inovacentrum je zodpovědné za správu duševního vlastnictví ČVUT. Snaží se identifikovat aplikovatelné technologie/řešení (a to i s přihlédnutím k budoucím trendům), které mohou být  průmyslově, respektive společensky využitelné. Inovacentrum, často ve spolupráci s původcem,  identifikuje a evaluuje slibné technologie generované vědci nebo studenty ČVUT, doporučuje strategii pro nakládání s duševním vlastnictvím, pomáhá s marketingem technologií a doporučuje business model. Také vyjednává licenční a jiné obchodní smlouvy, udržuje dlouhodobé vztahy s výrobci produktů založených na licencované technologii a shromažďuje a distribuuje licenční poplatky z licencování vynálezů.

  Jaká je kvalifikace specialistů na licencování technologií?

  Tým pro technologický transfer v Inovacentru ČVUT se skládá z lidí, kteří mají mnohaleté zkušenosti z průmyslu v ČR i v zahraničí, a to na pozicích v marketingu, obchodu nebo rozvoji produktu. Někteří z nich mají i výraznou expertizu v oblasti technických nebo přírodních věd. Součástí týmu jsou i právníci specializovaní na obchodní právo a právo duševního vlastnictví.   Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6